برگزاری نمایشگاه نقاشی در ادراه فرهنگ ارشاد اسلامی