نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی
Skip Navigation Links.
همه موارد
Collapse آزمون کشوری 96/10/29آزمون کشوری 96/10/29
رتبه های برتر
Collapse ادبیات فارسیادبیات فارسی
پایه ششم
Collapse ارزشیابی دی ماهارزشیابی دی ماه
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پایه پنجم
پایه چهارم
Collapse ارزشیابی پایه چهارم و پنجمارزشیابی پایه چهارم و پنجم
ارزشیابی پایه چهارم و پنجم
Collapse برنامه ارزشیابی اردیبشهت ماه 97-1396برنامه ارزشیابی اردیبشهت ماه 97-1396
برنامه ارزشیابی اردیبهشت ماه پایه دوم
برنامه ارزشیابی پایه اول
Collapse برنامه امتحانات مقطع متوسطه دوره اول - سال تحصیلی 96-95برنامه امتحانات مقطع متوسطه دوره اول - سال تحصیلی 96-95
برنامه امتحانات ترم اول مقطع متوسطه دوره اول - سال تحصیلی 96-95
Collapse برنامه امتحانات نوبت اول -سال تحصیلی 97-96برنامه امتحانات نوبت اول -سال تحصیلی 97-96
ارزشیابی پایه سوم
برنامه امتحانات سراسری میاندوره ای خوشنویسی1396
برنامه امتحانات نوبت اول -مقطع متوسطه دوره اول
برنامه امتحانات نوبت اول پایه ششم
برنامه امتحانی پایه پنجم دی ماه 1396
برنامه امتحانی پایه چهارم نوبت اول دی ماه 1396
Collapse برنامه امتحانات نوبت دوم  سال تحصیلی 95-1394برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 95-1394
برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 95-1394 پایه ششم و مقطع متوسطه
برنامه زمان بندی شده آزمون هماهنگ پایه ششم – سال تحصیلی 96-95
Collapse برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395
برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395مقطع متوسطه
Collapse برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 96-95برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 96-95
مقطع ابتدایی
پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
Collapse برنامه امتحانی پایه ششم 97-96برنامه امتحانی پایه ششم 97-96
برنامه امتحانی مقطع متوسطه
برنامه امتحانی پایه ششم
Collapse برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان  - اردیبهشت 96برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان - اردیبهشت 96
برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان - اردیبهشت 96
Collapse برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششمبرنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششم
برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاءو مربیان - بهمن 95
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششم
Collapse برنامه برگزاری کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتیبرنامه برگزاری کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی
برنامه برگزاری کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 96-95
Collapse برنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیانبرنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیان
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه چهارم و پنجم
برنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیان آذر ماه
برنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 96-95
برنامه جلسات انجمن اولیاء ومربیان سال تحصیلی 96-95
Collapse برنامه جلسه انجمن اولیا اردیبهشت ماهبرنامه جلسه انجمن اولیا اردیبهشت ماه
برنامه جلسه انجمن اولیا اردیبهشت ماه
Collapse برنامه جلسه انجمن اولیاء و مربیانبرنامه جلسه انجمن اولیاء و مربیان
برنامه جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
Collapse برنامه مطالعاتیبرنامه مطالعاتی
هفتم - هشتم -نهم
پایه ششم
پایه پنجم
پایه چهارم
Collapse برنامه کلاس های تابستانی 95-96برنامه کلاس های تابستانی 95-96
برنامه کلاس های زبان
برنامه کلاس های فوق برنامه
Collapse برنامه کلاس های فوق برنامه تابستان 96-95برنامه کلاس های فوق برنامه تابستان 96-95
برنامه برگزاری کلاس های فوق برنامه تابستان مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه سوفیا مقطع دبیرستان
برنامه کلاس های فوق برنامه تابستان 96-95
Collapse برنامه کلاس های فوق برنامه سال تحصیلی 96-95برنامه کلاس های فوق برنامه سال تحصیلی 96-95
برنامه کلاس های فوق برنامه ترم دوم سال تحصیلی 96-1395
برنامه کلاس های فوق برنامه سال تحصیلی 96-95
Collapse برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان- اردیبهشت 96برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان- اردیبهشت 96
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه اول
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه دوم
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
Collapse تابستان 97تابستان 97
برنامه کلاس بسکتبال تابستان 97
برنامه کلاس های زبان و فوق برنامه تابستان 97
روزشمار و برنامه کلاسی ترم دوم فوق برنامه و زبان در تابستان 97
لیست رانندگان و شماره تماس آنها با مسیرهای مربوطه
Collapse تقویم روز شمار زبان انگلیسی سال تحصیلی 98-97تقویم روز شمار زبان انگلیسی سال تحصیلی 98-97
تقویم روز شمار زبان انگلیسی سال تحصیلی 98-97
Collapse تکالیف عید نوروز سال 1396تکالیف عید نوروز سال 1396
تکالیف عید نوروز - پایه اول
تکالیف عید نوروز - پایه دوم
تکالیف عید نوروز - پایه سوم
تکالیف عید نوروز - پایه ششم
تکالیف عید نوروز - پایه نهم
تکالیف عید نوروز - پایه هشتم
تکالیف عید نوروز - پایه هفتم
تکالیف عید نوروز - پایه پنجم
تکالیف عید نوروز - پایه چهارم
Collapse تکالیف نوروزتکالیف نوروز
تکالیف علوم (پایه هشتم)
تکالیف علوم (پایه هفتم)
تکالیف علوم(پایه ششم)
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پایه ششم
پایه نهم
پایه هشتم
پایه هفتم
پایه پنجم
پایه چهارم
Collapse تکالیف نوروز 97تکالیف نوروز 97
تکلیف نوروزی پایه دوم
تکلیف نوروزی پایه ششم
تکلیف نوروزی پایه هفتم
پیش دبستان
Collapse تکالیف نوروزی پایه چهارمتکالیف نوروزی پایه چهارم
تکالیف نوروزی پایه چهارم
Collapse تکلیف نوروزی پایه اولتکلیف نوروزی پایه اول
تکلیف نوروزی پایه اول
Collapse تکلیف نوروزی پایه سومتکلیف نوروزی پایه سوم
تکلیف نوروزی پایه سوم
Collapse تکلیف نوروزی پنجمتکلیف نوروزی پنجم
تکلیف نوروزی پایه پنجم
Collapse جشن شکوفه هاجشن شکوفه ها
جشن شکوفه ها - سال تحصیلی 98-97
Collapse جلسات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 مهر پیش دبستان تا سومجلسات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 مهر پیش دبستان تا سوم
برنامه جلسات انجمن اولیا و مربیان مهر 97
Collapse دفترچه های پیش آزمون (آزمون مورخ 95/10/25)دفترچه های پیش آزمون (آزمون مورخ 95/10/25)
دفترچه پیش آزمون - پایه ششم
Collapse ریاضیاتریاضیات
پایه هشتم
Collapse سرویس سال تحصیلی 98-97سرویس سال تحصیلی 98-97
لیست دانش آموزان متقاضی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب سال تحصیلی 98-97
Collapse عملکرد ریاضیات کانگورو در فروردین 97عملکرد ریاضیات کانگورو در فروردین 97
عملکرد ریاضیات کانگورو در فروردین ماه کلیه پایه ها
Collapse لیست لوازم شخصی و جانبی و کتب کمک آموزشی و آزمون هالیست لوازم شخصی و جانبی و کتب کمک آموزشی و آزمون ها
لیست آزمون های جامع دانش آموزان
لیست لوازم جانبی
لیست لوازم شخصی پایه اول
لیست لوازم شخصی مقطع پیش دبستان
لیست کتب کمک آموزشی
Collapse لیست کتب و آزمونلیست کتب و آزمون
لیست آزمون
لیست کتب
Collapse مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
پایه هفتم
Collapse نظر سنجینظر سنجی
نظر سنجی مقطع ابتدایی
نظر سنجی پیش دبستان
نظرسنجی مقطع متوسطه دوره اول
Collapse پاسخگویی به سوالات دینیپاسخگویی به سوالات دینی
پاسخگویی
Collapse کامپیوتر پیش دبستانکامپیوتر پیش دبستان
مبانی کامپیوتر پیش دبستان 1
مبانی کامپیوتر پیش دبستان 2
Collapse کتب وآزمونکتب وآزمون
تمامی پایه ها
Collapse گزارش درسی پایه ها در پاییزگزارش درسی پایه ها در پاییز
گزارش درس هنر در فصل پاییز در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
گزارش مطالب ارائه شده در کلاس مهارت های زندگی در فصل پاییز

برنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیان آذر ماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/09/19
فایل پیوست شده: photo_2018-12-10_15-22-30.jpg حجم فایل: 71/23 کیلو بایت
برنامه جلسات انجمن اولیا و مربیان مهر 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: photo_2018-09-26_15-39-43.jpg حجم فایل: 69/63 کیلو بایت
لیست هزینه های جانبی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: لیست لوازم و هزینه های جانبی .pdf حجم فایل: 153/67 کیلو بایت
لیست کتب کمک آموزشی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: لیست کتب کمک اموزشی .pdf حجم فایل: 329/97 کیلو بایت
لیست آزمون های جامع دانش آموزان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: هزینه های آزمون سوفیا ().pdf حجم فایل: 133/70 کیلو بایت
تقویم روز شمار زبان انگلیسی سال تحصیلی 98-97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/03
فایل پیوست شده: تقویم کلاسیn.pdf حجم فایل: 49/90 کیلو بایت
لیست لوازم شخصی مقطع پیش دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/06/13
فایل پیوست شده: photo_2018-09-04_08-44-42.jpg حجم فایل: 111/44 کیلو بایت
لیست لوازم شخصی پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/06/13
فایل پیوست شده: photo_2018-09-04_08-44-47.jpg حجم فایل: 90/43 کیلو بایت
دعوت نامه جشن شکوفه ها - سال تحصیلی 98-97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/06/13
فایل پیوست شده: دعوت نامه.pdf حجم فایل: 278/63 کیلو بایت
سرویس سال تحصیلی 98-97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/05/21
فایل پیوست شده: photo_2018-08-12_13-30-11.jpg حجم فایل: 118/01 کیلو بایت
روزشمار و برنامه کلاسی ترم دوم فوق برنامه و زبان در تابستان 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/05/10
فایل پیوست شده: برنامه فوق برنامه و زبان ترم 2تابستان 97.pdf حجم فایل: 313/92 کیلو بایت
برنامه برگزاری کلاس بسکتبال -تابستان ۹۷
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/03/31
فایل پیوست شده: برنامه بسکتبال .jpg حجم فایل: 38/48 کیلو بایت
فرم اصلاحیه کلاس های زبان و فوق برنامه تابستان 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/03/31
فایل پیوست شده: photo_2018-06-20_14-12-41.jpg حجم فایل: 104/04 کیلو بایت
لیست رانندگان و شماره تماس آنها با مسیرهای مربوطه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/03/31
فایل پیوست شده: برنامه سرویس تابستان 97.jpg حجم فایل: 30/96 کیلو بایت
برنامه جلسه انجمن اولیا اردیبهشت ماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/24
فایل پیوست شده: جلسه انجمن اولیاء و مربیان اردیبهشت.pdf حجم فایل: 203/75 کیلو بایت
عملکرد ریاضیات کانگورو فروردین ماه 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/24
فایل پیوست شده: 5 farvardin a.pdf حجم فایل: 184/97 کیلو بایت
برنامه امتحانی پایه ششم 97-96
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/16
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم دوم ششم.pdf حجم فایل: 228/42 کیلو بایت
برنامه امتحانی مقطع متوسطه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/16
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم دوم متوسطه .pdf حجم فایل: 298/65 کیلو بایت
اصلاحیه برنامه امتحانی پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/16
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه چهارم و پنجم.pdf حجم فایل: 293/25 کیلو بایت
برنامه ارزشیابی پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/01/29
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه اول.pdf حجم فایل: 279/41 کیلو بایت
برنامه ارزشیابی اردیبشت پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/01/29
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه دوم.pdf حجم فایل: 419/72 کیلو بایت
ارزشیابی اردیبهشت ماه پایه سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/01/29
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه سوم.pdf حجم فایل: 420/99 کیلو بایت
ارزشیابی پایه چهارم و پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/01/29
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه چهارم و پنجم.pdf حجم فایل: 291/60 کیلو بایت
تکالیف نوروزی پیش دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی پیش دبستان.pdf حجم فایل: 1/07 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی اول .pdf حجم فایل: 433/11 کیلو بایت
تکلیف نوروزی پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی دومpdf.pdf حجم فایل: 1/92 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی سوم.pdf حجم فایل: 1/30 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی چهارم .pdf حجم فایل: 2/53 مگابایت
تکلیف نوروزی پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی پنجم.pdf حجم فایل: 2/40 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی ششم.pdf حجم فایل: 2/10 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروز هفتم.pdf حجم فایل: 2/29 مگابایت
رتبه های برتر آزمون کشوری 96/10/29واحد خبر
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/11/03
فایل پیوست شده: رتبه های برتر آزمون کشوری .pdf حجم فایل: 107/67 کیلو بایت
گزارش درس هنر در فصل پاییز در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
آپلود شده توسط: واحدخبر در تاریخ 1396/11/01
فایل پیوست شده: هداف کلی درس1.pdf حجم فایل: 144/67 کیلو بایت
گزارش مطالب ارائه شده در کلاس مهارت های زندگی در فصل پاییز
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/11/01
فایل پیوست شده: مهارتهای زندگی.pdf حجم فایل: 138/42 کیلو بایت
برنامه امتحانی میاندوره ای خوشنویسی1396
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/25
فایل پیوست شده: برنامه امتحانات سراسری میاندوره ای 1396.pdf حجم فایل: 144/63 کیلو بایت
پاسخگویی به سوالات دینی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/19
فایل پیوست شده: ملی.pdf حجم فایل: 77/21 کیلو بایت
برنامه امتحانی پایه چهارم دی ماه 1396
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/19
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول 96پایه چهارم .pdf حجم فایل: 265/37 کیلو بایت
برنامه امتحانی پایه پنجم دی ماه 1396
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/19
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول 96پایه پنجم اصلاح .pdf حجم فایل: 265/39 کیلو بایت
جلسات انجمن اولیا دی ماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/17
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان 18دی.pdf حجم فایل: 199/91 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اول پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/04
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم اول 96 ششم.pdf حجم فایل: 228/81 کیلو بایت
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء ومربیان پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/09/29
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان.pdf حجم فایل: 21/29 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96 - مقطع متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/09/29
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم اول متوسطه دی96.pdf حجم فایل: 49/37 کیلو بایت
برنامه زمان بندی شده آزمون هماهنگ پایه ششم – سال تحصیلی 96-95
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/26
فایل پیوست شده: برنامه زمان بندی شده آزمون هماهنگ پایه ششم – سال تحصیلی 96-95.pdf حجم فایل: 290/25 کیلو بایت
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/23
فایل پیوست شده: برنامه جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه اول.pdf حجم فایل: 1/17 مگابایت
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/23
فایل پیوست شده: برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششم.pdf حجم فایل: 512/59 کیلو بایت
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/23
فایل پیوست شده: برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه دوم - Copy.pdf حجم فایل: 1/17 مگابایت
برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان - اردیبهشت 96
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/18
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان.pdf حجم فایل: 187/65 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت دوم سال تحصیلی 96-95 - مقطع ابتدایی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/16
فایل پیوست شده: برنامه هماهنگ مرور دروس پایان ترم مقطع ابتدایی-96-95 .pdf حجم فایل: 148/42 کیلو بایت
برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 96-95مقطع متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/16
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم دوم سال تحصیلی 96-95 مقطع متوسطه دوره اول .pdf حجم فایل: 300/02 کیلو بایت
تکالیف عید نوروز - پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: تکالیف پایه اول.pdf حجم فایل: 546/83 کیلو بایت
تکالیف عید نوروز - پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه دوم.pdf حجم فایل: 1/52 مگابایت
تکالیف عید نوروز - پایه سوم 1
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه سوم1.pdf حجم فایل: 5/44 مگابایت
تکالیف عید نوروز - پایه سوم 2
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه سوم2 .pdf حجم فایل: 1/40 مگابایت
تکالیف عید نوروز - پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه چهارم.pdf حجم فایل: 2/58 مگابایت
تکالیف عید نوروز - پایه پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه پنجم.pdf حجم فایل: 3/11 مگابایت
تکالیف عید نوروز - پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه ششم.pdf حجم فایل: 2/51 مگابایت
تکالیف عید نوروز - پایه هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه هفتم.pdf حجم فایل: 2/91 مگابایت
تکالیف عید نوروز - پایه هشتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه هشتم.pdf حجم فایل: 3/31 مگابایت
تکالیف عید نوروز - پایه نهم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/12/26
فایل پیوست شده: پایه نهم.pdf حجم فایل: 3/32 مگابایت
مبانی کامپیوتر پیش دبستان 1
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/11/27
فایل پیوست شده: مبانی کامپیوتر پیش دبستان1.pdf حجم فایل: 1/99 مگابایت
مبانی کامپیوتر پیش دبستان 2
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/11/27
فایل پیوست شده: مبانی کامپیوتر پیش دبستان 2.pdf حجم فایل: 1,008/86 کیلو بایت
برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان - بهمن ماه 1395
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/11/10
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان.pdf حجم فایل: 188/64 کیلو بایت
برنامه برگزاری کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 96-95
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/10/19
فایل پیوست شده: تقویم اموزشی کلاس های امادگی ازمون نمونه و تیزهوشان.pdf حجم فایل: 207/81 کیلو بایت
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/10/13
فایل پیوست شده: برنامه جلسه انجمن اولیاء پایه چهارم.pdf حجم فایل: 105/86 کیلو بایت
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/10/13
فایل پیوست شده: برنامه جلسه انجمن اولیا پایه پنجم.pdf حجم فایل: 105/99 کیلو بایت
برنامه کلاس های فوق برنامه ترم دوم سال تحصیلی 96-1395
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/10/01
فایل پیوست شده: بسمه تعالی.pdf حجم فایل: 236/40 کیلو بایت
برنامه امتحانات ترم اول مقطع متوسطه دوره اول - سال تحصیلی 96-95
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/10/01
فایل پیوست شده: برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395مقطع متوسطه.pdf حجم فایل: 306/73 کیلو بایت
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/09/30
فایل پیوست شده: جلسه انجمن اولیاء ومربیان.pdf حجم فایل: 106/66 کیلو بایت
برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395مقطع متوسطه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/09/29
فایل پیوست شده: برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395مقطع متوسطه.pdf حجم فایل: 306/64 کیلو بایت
دفترچه پیش آزمون - پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/09/23
فایل پیوست شده: درس آزمون ششم20161212231330272.pdf حجم فایل: 12/49 مگابایت
برنامه جلسات انمن اولیاء ومربیان سال تحصیلی 96-95
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/09/21
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان.pdf حجم فایل: 111/04 کیلو بایت
برنامه جلسات انمن اولیاء ومربیان سال تحصیلی 96-95
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/09/20
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان.pdf حجم فایل: 111/04 کیلو بایت
برنامه کلاس های فوق برنامه سال تحصیلی 96-95
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/07/25
فایل پیوست شده: برگزاری کلاس های فوق برنامه.pdf حجم فایل: 177/70 کیلو بایت
لیست کتب وآزمون
آپلود شده توسط: معاون در تاریخ 1395/07/17
فایل پیوست شده: لیست کتب سوفیا.pdf حجم فایل: 98/45 کیلو بایت
لیست کتب
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/07/17
فایل پیوست شده: لیست کتب سوفیا.pdf حجم فایل: 98/45 کیلو بایت
لیست آزمون ها
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/07/17
فایل پیوست شده: ازمون سوفیا.pdf حجم فایل: 160/76 کیلو بایت
برنامه کلاس های زبان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/03/26
فایل پیوست شده: برنامه زبان تابستان 95.pdf حجم فایل: 119/71 کیلو بایت
برنامه کلاس های فوق برنامه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/03/26
فایل پیوست شده: برنامه فوق برنامه تابستان 95.pdf حجم فایل: 189/71 کیلو بایت
برنامه برگزاری کلاس های فوق برنامه تابستان مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه سوفیا مقطع دبیرستان
آپلود شده توسط: واحدخبر در تاریخ 1395/03/18
فایل پیوست شده: فرم ثبت نام فوق برنامه سوفیا.docx حجم فایل: 138/88 کیلو بایت
برنامه برگزاری کلاس های فوق برنامه تابستان مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه سوفیا مقطع دبیرستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/03/18
فایل پیوست شده: فرم ثبت نام فوق برنامه سوفیا.pdf حجم فایل: 459/11 کیلو بایت
برنامه کلاس های فوق برنامه تابستان 96-95
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/03/17
فایل پیوست شده: کلاس های فوق برنامه.pdf حجم فایل: 283/56 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 95-1394 پایه ششم و مقطع متوسطه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/02/23
فایل پیوست شده: نوبت دوم95-94.pdf حجم فایل: 262/53 کیلو بایت
نظر سنجی پیش دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/01/29
فایل پیوست شده: نظرسنجی پیش.pdf حجم فایل: 504/37 کیلو بایت
نظر سنجی مقطع ابتدایی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/01/29
فایل پیوست شده: نظر سنجی ابتدلیی.pdf حجم فایل: 785/46 کیلو بایت
نظرسنجی مقطع متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1395/01/29
فایل پیوست شده: نظر سنجی متوسطه.pdf حجم فایل: 486/21 کیلو بایت
تکالیف نوروزی علوم(پایه هفتم)
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/26
فایل پیوست شده: Class 7.rar حجم فایل: 2/11 مگابایت
تکالیف نوروز پایه هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/26
فایل پیوست شده: پایه هفتم متوسطه.pdf حجم فایل: 6/36 مگابایت
تکالیف نوروزی علوم(پایه ششم)
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/26
فایل پیوست شده: Class 6.rar حجم فایل: 1/61 مگابایت
تکالیف نوروزی پایه هشتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/26
فایل پیوست شده: پایه هشتم متوسطه.pdf حجم فایل: 5/99 مگابایت
تکالیف نوروزی علوم(پایه هشتم)
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/26
فایل پیوست شده: Class 8.rar حجم فایل: 2/00 مگابایت
تکالیف نوروزی پایه نهم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/26
فایل پیوست شده: پایه نهم متوسطه.pdf حجم فایل: 5/73 مگابایت
تکالیف نوروزی پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/25
فایل پیوست شده: پایه اول دبستان.pdf حجم فایل: 580/57 کیلو بایت
تکالیف نوروزی پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/25
فایل پیوست شده: پایه دوم دبستان.pdf حجم فایل: 2/26 مگابایت
تکالیف نوروز پایه سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/25
فایل پیوست شده: پایه سوم دبستان.pdf حجم فایل: 2/29 مگابایت
تکالیف نوروزی پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/25
فایل پیوست شده: پایه چهارم دبستان.pdf حجم فایل: 2/99 مگابایت
تکالیف نوروزی پایه پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/25
فایل پیوست شده: پایه پنجم دبستان.pdf حجم فایل: 1/19 مگابایت
تکالیف نوروزی پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/12/25
فایل پیوست شده: پایه ششم دبستان.pdf حجم فایل: 3/94 مگابایت
ارزشیابی دی ماه پایه اول دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی دی ماه پایه اول دبستان.pdf حجم فایل: 101/51 کیلو بایت
ارزشیابی دی ماه پایه دوم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی دی ماه پایه دوم دبستان.pdf حجم فایل: 101/99 کیلو بایت
ارزشیابی دی ماه پایه سوم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی دی ماه پایه سوم دبستان.pdf حجم فایل: 102/19 کیلو بایت
برنامه ارزشیابی دی ماه پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی دی ماه پایه چهارم دبستان.pdf حجم فایل: 102/60 کیلو بایت
برنامه ارزشیابی پایه پنجم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1394/10/16
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی دی ماه پایه پنجم دبستان.pdf حجم فایل: 102/94 کیلو بایت
برنامه مطالعاتی ( پایه چهارم )
آپلود شده توسط: مدیر آموزش در تاریخ 1394/09/08
فایل پیوست شده: چهارم برنامه مطالعاتی.docx حجم فایل: 99/59 کیلو بایت
برنامه مطالعاتی ( پایه پنجم)
آپلود شده توسط: مدیر آموزش در تاریخ 1394/09/08
فایل پیوست شده: پنجم برنامه مطالعاتی.docx حجم فایل: 99/63 کیلو بایت
برنامه مطالعاتی پایه ششم
آپلود شده توسط: مدیر آمزش در تاریخ 1394/09/08
فایل پیوست شده: برنامه مطالعاتی متوسطه پایه 6.docx حجم فایل: 81/98 کیلو بایت
برنامه مطالعاتی پایه هفتم-هشتم-نهم
آپلود شده توسط: مدیر آموزش در تاریخ 1394/09/08
فایل پیوست شده: برنامه مطالعاتی متوسطه7و8و9.docx حجم فایل: 82/72 کیلو بایت
آزمون آبان ماه مطالعات اجتماعی(پایه هفتم)
آپلود شده توسط: دبیر مطالعات اجتماعی در تاریخ 1394/09/01
فایل پیوست شده: امتحان مطالعات آبان ماه هفتم.pdf حجم فایل: 126/80 کیلو بایت
آزمون تدریجی ادبیات( پایه ششم)
آپلود شده توسط: دبیر ادبیات در تاریخ 1394/08/30
فایل پیوست شده: آزمون تدریجی ادبیات پایه ششم.pdf حجم فایل: 146/00 کیلو بایت
آزمون علوم درس 1 تا 3 ( پایه ششم)
آپلود شده توسط: دبیر علوم تجربی در تاریخ 1394/08/30
فایل پیوست شده: 01 Class 6 Olom Darse 1 - 3.pdf حجم فایل: 906/56 کیلو بایت
آزمون ریاضی آبانماه پایه هشتم
آپلود شده توسط: دبیر ریاضیات در تاریخ 1394/08/28
فایل پیوست شده: آزمون ریاضی پایه هشتم (آبان ماه).docx حجم فایل: 471/34 کیلو بایت