نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی
Skip Navigation Links.
همه موارد
Collapse آزمون کشوری 96/10/29آزمون کشوری 96/10/29
رتبه های برتر
Collapse آیین نامه مقرراتی و انضباطی و تعهدات والدینآیین نامه مقرراتی و انضباطی و تعهدات والدین
آیین نامه مقرراتی و انضباطی و تعهدات والدین
Collapse ادبیات فارسیادبیات فارسی
پایه ششم
Collapse اردواردو
جدول برنامه اردوی شهربازی سرپوشیده هفت کهکشان
Collapse ارزشیابی دی ماهارزشیابی دی ماه
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پایه پنجم
پایه چهارم
Collapse ارزشیابی پایه چهارم و پنجمارزشیابی پایه چهارم و پنجم
ارزشیابی پایه چهارم و پنجم
Collapse المپیادالمپیاد
برنامه ارزشیابی اسفند 97
تقویم برگزاری المپیاد هوش خلاق ریاضی
جدول زمانبندی المپیاد علوم و ریاضی
Collapse برترهای آزمون جامع کشوریبرترهای آزمون جامع کشوری
برترهای آذرماه
Collapse برنامه آزمون های جامع کشوریبرنامه آزمون های جامع کشوری
اول دبستان
دوم دبستان
سوم دبستان
ششم دبستان
نهم
هشتم
هفتم
پنجم دبستان
چهارم دبستان
Collapse برنامه ارزشیابی اردیبشهت ماه 97-1396برنامه ارزشیابی اردیبشهت ماه 97-1396
برنامه ارزشیابی اردیبهشت ماه پایه دوم
برنامه ارزشیابی پایه اول
Collapse برنامه ارزشیابی ماهانهبرنامه ارزشیابی ماهانه
برنامه ارزشیابی فروردین ماه
Collapse برنامه امتحانات مقطع متوسطه دوره اول - سال تحصیلی 96-95برنامه امتحانات مقطع متوسطه دوره اول - سال تحصیلی 96-95
برنامه امتحانات ترم اول مقطع متوسطه دوره اول - سال تحصیلی 96-95
Collapse برنامه امتحانات نوبت اول -سال تحصیلی 97-96برنامه امتحانات نوبت اول -سال تحصیلی 97-96
ارزشیابی پایه سوم
برنامه امتحانات سراسری میاندوره ای خوشنویسی1396
برنامه امتحانات نوبت اول -مقطع متوسطه دوره اول
برنامه امتحانات نوبت اول پایه ششم
برنامه امتحانی پایه پنجم دی ماه 1396
برنامه امتحانی پایه چهارم نوبت اول دی ماه 1396
Collapse برنامه امتحانات نوبت دوم  سال تحصیلی 95-1394برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 95-1394
برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 95-1394 پایه ششم و مقطع متوسطه
برنامه زمان بندی شده آزمون هماهنگ پایه ششم – سال تحصیلی 96-95
Collapse برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395
برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 96-1395مقطع متوسطه
Collapse برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 96-95برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 96-95
مقطع ابتدایی
پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
Collapse برنامه امتحانی نوبت اول 98برنامه امتحانی نوبت اول 98
برنامه امتحانی دوم دبستان
برنامه امتحانی سوم دبستان
برنامه امتحانی ششم دبستان
برنامه امتحانی متوسطه
برنامه امتحانی پنجم دبستان
برنامه امتحانی چهارم دبستان
Collapse برنامه امتحانی نوبت اول 98-97برنامه امتحانی نوبت اول 98-97
متوسطه دوره اول
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پایه ششم
پایه پنجم
پایه چهارم
Collapse برنامه امتحانی پایه ششم 97-96برنامه امتحانی پایه ششم 97-96
برنامه امتحانی مقطع متوسطه
برنامه امتحانی پایه ششم
Collapse برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان  - اردیبهشت 96برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان - اردیبهشت 96
برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان - اردیبهشت 96
Collapse برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششمبرنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششم
برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاءو مربیان - بهمن 95
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششم
Collapse برنامه برگزاری کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتیبرنامه برگزاری کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی
برنامه برگزاری کلاس های آمادگی آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی 96-95
Collapse برنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیانبرنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیان
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه چهارم و پنجم
برنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیان آذر ماه
برنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 96-95
برنامه جلسات انجمن اولیاء ومربیان سال تحصیلی 96-95
Collapse برنامه جلسه انجمن اولیا اردیبهشت ماهبرنامه جلسه انجمن اولیا اردیبهشت ماه
برنامه جلسه انجمن اولیا اردیبهشت ماه
Collapse برنامه جلسه انجمن اولیاء و مربیانبرنامه جلسه انجمن اولیاء و مربیان
برنامه جلسه انجمن اولیا و مربیان پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
Collapse برنامه مطالعاتیبرنامه مطالعاتی
هفتم - هشتم -نهم
پایه ششم
پایه پنجم
پایه چهارم
Collapse برنامه هفتگیبرنامه هفتگی
برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98
Collapse برنامه کلاس های تابستانی 95-96برنامه کلاس های تابستانی 95-96
برنامه کلاس های زبان
برنامه کلاس های فوق برنامه
Collapse برنامه کلاس های فوق برنامه تابستان 96-95برنامه کلاس های فوق برنامه تابستان 96-95
برنامه برگزاری کلاس های فوق برنامه تابستان مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه سوفیا مقطع دبیرستان
برنامه کلاس های فوق برنامه تابستان 96-95
Collapse برنامه کلاس های فوق برنامه سال تحصیلی 96-95برنامه کلاس های فوق برنامه سال تحصیلی 96-95
برنامه کلاس های فوق برنامه ترم دوم سال تحصیلی 96-1395
برنامه کلاس های فوق برنامه سال تحصیلی 96-95
Collapse برنلمه امتحانی نوبت دوم سال تحصیلی98-97برنلمه امتحانی نوبت دوم سال تحصیلی98-97
پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم و پنجم
Collapse برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان- اردیبهشت 96برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان- اردیبهشت 96
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه اول
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه دوم
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
Collapse بوفهبوفه
برنامه هفتگی بوفه
Collapse تابستان 97تابستان 97
برنامه کلاس بسکتبال تابستان 97
برنامه کلاس های زبان و فوق برنامه تابستان 97
روزشمار و برنامه کلاسی ترم دوم فوق برنامه و زبان در تابستان 97
لیست رانندگان و شماره تماس آنها با مسیرهای مربوطه
Collapse تابستان 98تابستان 98
برنامه جدید کلاسهای فوق برنامه
روزشمار
سرویس ایاب و ذهاب
Collapse تقویم روز شمار زبان انگلیسی سال تحصیلی 98-97تقویم روز شمار زبان انگلیسی سال تحصیلی 98-97
تقویم روز شمار زبان انگلیسی سال تحصیلی 98-97
Collapse تکالیف عید نوروز سال 1396تکالیف عید نوروز سال 1396
تکالیف عید نوروز - پایه اول
تکالیف عید نوروز - پایه دوم
تکالیف عید نوروز - پایه سوم
تکالیف عید نوروز - پایه ششم
تکالیف عید نوروز - پایه نهم
تکالیف عید نوروز - پایه هشتم
تکالیف عید نوروز - پایه هفتم
تکالیف عید نوروز - پایه پنجم
تکالیف عید نوروز - پایه چهارم
Collapse تکالیف نوروزتکالیف نوروز
تکالیف علوم (پایه هشتم)
تکالیف علوم (پایه هفتم)
تکالیف علوم(پایه ششم)
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پایه ششم
پایه نهم
پایه هشتم
پایه هفتم
پایه پنجم
پایه چهارم
Collapse تکالیف نوروز 97تکالیف نوروز 97
تکلیف نوروزی پایه دوم
تکلیف نوروزی پایه ششم
تکلیف نوروزی پایه هفتم
پیش دبستان
Collapse تکالیف نوروزی پایه چهارمتکالیف نوروزی پایه چهارم
تکالیف نوروزی پایه چهارم
Collapse تکلیف نوروزی پایه اولتکلیف نوروزی پایه اول
تکلیف نوروزی پایه اول
Collapse تکلیف نوروزی پایه سومتکلیف نوروزی پایه سوم
تکلیف نوروزی پایه سوم
Collapse تکلیف نوروزی پنجمتکلیف نوروزی پنجم
تکلیف نوروزی پایه پنجم
Collapse جشن شکوفه هاجشن شکوفه ها
جشن شکوفه ها - سال تحصیلی 98-97
Collapse جلسات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 مهر پیش دبستان تا سومجلسات انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 98-97 مهر پیش دبستان تا سوم
برنامه جلسات انجمن اولیا و مربیان مهر 97
Collapse جلسات انجمن اولیاء و مربیانجلسات انجمن اولیاء و مربیان
جلسات انجمن آبان 98
جلسات انجمن اولیای آذر
جلسه انجمن اولیاءو مربیان مهر ماه
Collapse جلسه انجمن اولیا و مربیانجلسه انجمن اولیا و مربیان
برنامه جلسه انجمن اولیاء و مربیان اسفند ماه
جلسات انجمن چهارم تا نهم مهر 98
جلسه انجمن دی ماه پیش تا سوم
Collapse دفترچه های پیش آزمون (آزمون مورخ 95/10/25)دفترچه های پیش آزمون (آزمون مورخ 95/10/25)
دفترچه پیش آزمون - پایه ششم
Collapse ریاضیاتریاضیات
پایه هشتم
Collapse زبان انگلیسیزبان انگلیسی
تقویم کلاس های موسسه زبان سال تحصیلی 99-98
کلاس های اضافه زبان
Collapse سرویس سال تحصیلی 98-97سرویس سال تحصیلی 98-97
لیست دانش آموزان متقاضی استفاده از سرویس ایاب و ذهاب سال تحصیلی 98-97
Collapse عملکرد ریاضیات کانگورو در فروردین 97عملکرد ریاضیات کانگورو در فروردین 97
عملکرد ریاضیات کانگورو در فروردین ماه کلیه پایه ها
Collapse فوق برنامهفوق برنامه
جدول زمانبندی برگزاری کلاس های فوق برنامه ریاضی
Collapse لیست لوازم شخصی و جانبی و کتب کمک آموزشی و آزمون هالیست لوازم شخصی و جانبی و کتب کمک آموزشی و آزمون ها
لوازم و هزینه های جانبی پیش دبستان
لیست آزمون های جامع دانش آموزان
لیست لوازم جانبی
لیست لوازم شخصی پایه اول
لیست لوازم شخصی مقطع پیش دبستان
لیست کتب کمک آموزشی
هزینه های آزمون
Collapse لیست کتب و آزمونلیست کتب و آزمون
لیست آزمون
لیست کتب
Collapse مرور دروس عیدانه سال تحصیلی 99-98مرور دروس عیدانه سال تحصیلی 99-98
اول دبستان
دوم دبستان
سوم دبستان
ششم دبستان
نهم
هشتم
هفتم
پنجم دبستان
پیش دبستان
چهارم دبستان
Collapse مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان عزیزمرور عیدانه ی دروس دانش آموزان عزیز
علوم ششم
علوم نهم
علوم هشتم
علوم هفتم
پیش دبستانی
کلاس اول
کلاس دوم
کلاس سوم
کلاس ششم
کلاس نهم
کلاس هشتم
کلاس هفتم
کلاس پنجم
کلاس چهارم
Collapse مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
پایه هفتم
Collapse نظر سنجینظر سنجی
نظر سنجی مقطع ابتدایی
نظر سنجی پیش دبستان
نظرسنجی مقطع متوسطه دوره اول
Collapse پاسخگویی به سوالات دینیپاسخگویی به سوالات دینی
پاسخگویی
Collapse کامپیوتر پیش دبستانکامپیوتر پیش دبستان
مبانی کامپیوتر پیش دبستان 1
مبانی کامپیوتر پیش دبستان 2
Collapse کتب وآزمونکتب وآزمون
تمامی پایه ها
Collapse گزارش درسی پایه ها در پاییزگزارش درسی پایه ها در پاییز
گزارش درس هنر در فصل پاییز در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
گزارش مطالب ارائه شده در کلاس مهارت های زندگی در فصل پاییز

مرور عیدانه پیش دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: پیش دبستان.pdf حجم فایل: 1/05 مگابایت
مرور عیدانه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: اول.pdf.pdf حجم فایل: 1/76 مگابایت
مرور عیدانه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: دوم.pdf.pdf حجم فایل: 1/75 مگابایت
مرور عیدانه سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: سوم.pdf.pdf حجم فایل: 2/61 مگابایت
مرور عیدانه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: چهارم.pdf.pdf حجم فایل: 3/72 مگابایت
مرور عیدانه پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: پنجم.pdf.pdf حجم فایل: 3/11 مگابایت
مرور عیدانه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: ششم.pdf.pdf حجم فایل: 2/43 مگابایت
مرور عیدانه علوم ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: علوم ششم.pdf حجم فایل: 1/92 مگابایت
مرور عیدانه هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: هفتم.pdf حجم فایل: 4/81 مگابایت
مرور عیدانه علوم هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: علوم هفتم.pdf حجم فایل: 1/93 مگابایت
مرور عیدانه هشتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: هشتم.pdf حجم فایل: 4/77 مگابایت
مرور عیدانه علوم هشتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: علوم هشتم.pdf حجم فایل: 2/16 مگابایت
مرور عیدانه نهم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: نهم.pdf.pdf حجم فایل: 2/84 مگابایت
مرور عیدانه علوم نهم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/12/21
فایل پیوست شده: علوم نهم.pdf حجم فایل: 2/18 مگابایت
برنامه دوم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/10/02
فایل پیوست شده: دوم.jpg حجم فایل: 58/61 کیلو بایت
برنامه سوم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/10/02
فایل پیوست شده: سوم.jpg حجم فایل: 67/11 کیلو بایت
برنامه چهارم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/10/02
فایل پیوست شده: چهارم.jpg حجم فایل: 67/55 کیلو بایت
برنامه پنجم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/10/02
فایل پیوست شده: پنجم.jpg حجم فایل: 66/56 کیلو بایت
برنامه ششم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/10/02
فایل پیوست شده: ششم.jpg حجم فایل: 63/79 کیلو بایت
برنامه امتحانی هفتم هشتم نهم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/10/02
فایل پیوست شده: متوسطه دی.jpg حجم فایل: 158/81 کیلو بایت
جلسه انجمن دی ماه پیش تا سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/10/01
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان 3 دی سوفیا.pdf حجم فایل: 198/25 کیلو بایت
اسامی دانش آموزان برتر آزمون جامع کشوری
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/09/12
فایل پیوست شده: Doc1.pdf حجم فایل: 301/17 کیلو بایت
تاریخ تشکیل جلسات انجمن اولیای آذرماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/09/06
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان 14 آبان سوفیا.pdf حجم فایل: 199/94 کیلو بایت
تاریخ تشکیل کلاس های اضافه ی زبان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/09/05
فایل پیوست شده: Untitled.jpg حجم فایل: 92/33 کیلو بایت
جلسات انجمن آبان 98
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/08/13
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان 14 آبان سوفیا.pdf حجم فایل: 198/23 کیلو بایت
جلسات انجمن اولیا
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/22
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان 22 مهر سوفیا.pdf حجم فایل: 195/61 کیلو بایت
جلسات انجمن اولیا
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/22
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان 23 مهر سوفیا.pdf حجم فایل: 234/08 کیلو بایت
اول دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: اول.pdf حجم فایل: 35/05 کیلو بایت
دوم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: دوم.pdf حجم فایل: 34/90 کیلو بایت
سوم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: سوم.pdf حجم فایل: 34/88 کیلو بایت
چهارم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: چهارم.pdf حجم فایل: 43/27 کیلو بایت
پنجم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: پنجم.pdf حجم فایل: 44/66 کیلو بایت
ششم دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: ششم.pdf حجم فایل: 43/67 کیلو بایت
هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: هفتم.pdf حجم فایل: 46/56 کیلو بایت
هشتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: هشتم.pdf حجم فایل: 47/10 کیلو بایت
نهم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/16
فایل پیوست شده: نهم.pdf حجم فایل: 48/81 کیلو بایت
هزینه ی آزمون های سوفیا
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/10
فایل پیوست شده: هزینه های آزمون سوفیا ().pdf حجم فایل: 202/21 کیلو بایت
لوازم و هزینه های جانبی پیش دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/06
فایل پیوست شده: لیست لوازم و هزینه های جانبی پیش دبستان.pdf حجم فایل: 106/77 کیلو بایت
هزینه های آزمون
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/06
فایل پیوست شده: هزینه های آزمون سوفیا ().pdf حجم فایل: 201/20 کیلو بایت
برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاءو مربیان - مهرماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/07/03
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان 4 مهر سوفیا.pdf حجم فایل: 197/55 کیلو بایت
برنامه هفتگی بوفه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/06/31
فایل پیوست شده: برنامه هفتگی بوفه.jpg حجم فایل: 114/04 کیلو بایت
تقویم کلاس های موسسه زبان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/06/31
فایل پیوست شده: photo_2019-09-22_13-56-39.jpg حجم فایل: 113/39 کیلو بایت
آیین نامه مقرراتی و انضباطی و تعهدات والدین
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/06/31
فایل پیوست شده: photo_2019-09-22_13-56-35.jpg حجم فایل: 111/38 کیلو بایت
برنامه هفتگی سال تحصیلی 99-98
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/06/31
فایل پیوست شده: برنامه هفتگی سوفیا.pdf حجم فایل: 323/37 کیلو بایت
روزشمار کلاسهای فوق برنامه تابستان 98
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/04/30
فایل پیوست شده: photo_2019-07-21_09-33-12.jpg حجم فایل: 72/36 کیلو بایت
برنامه سرویس ایاب و ذهاب و در تابستان98
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/04/30
فایل پیوست شده: برنامه سرویس ایاب و ذهاب در تابستان.jpg حجم فایل: 29/02 کیلو بایت
برنامه جدید کلاسهای فوق برنامه تابستان 98
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/04/30
فایل پیوست شده: photo_2019-07-21_09-39-04.jpg حجم فایل: 107/35 کیلو بایت
پایه دوم
آپلود شده توسط: واحدخبر در تاریخ 1398/02/11
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه دوم.pdf حجم فایل: 290/99 کیلو بایت
پایه سوم
آپلود شده توسط: واحدخبر در تاریخ 1398/02/11
فایل پیوست شده: کلاس سوم.pdf حجم فایل: 291/30 کیلو بایت
پایه چهارم و پنجم
آپلود شده توسط: واحدخبر در تاریخ 1398/02/11
فایل پیوست شده: پایه چهارم و پنجم.pdf حجم فایل: 395/25 کیلو بایت
برنامه ارزشیابی فروردین ماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1398/01/24
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی فروردین ماه.jpg حجم فایل: 68/18 کیلو بایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: اول .pdf حجم فایل: 517/19 کیلو بایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: سوم.pdf حجم فایل: 1/38 مگابایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: چهارم.pdf حجم فایل: 2/65 مگابایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: پنجم.pdf حجم فایل: 2/59 مگابایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: ششم.pdf حجم فایل: 2/28 مگابایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: هفتم.pdf حجم فایل: 2/86 مگابایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس هشتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: هشتم.pdf حجم فایل: 2/83 مگابایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس نهم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: نهم.pdf حجم فایل: 2/43 مگابایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان پیش دبستانی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: پیش دبستانی.pdf حجم فایل: 1/67 مگابایت
مرور عیدانه ی دروس دانش آموزان کلاس دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: دوم.pdf حجم فایل: 2/08 مگابایت
مرور عیدانه ی درس علوم دانش آموزان کلاس ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: Eydane Class 6.pdf حجم فایل: 1/63 مگابایت
مرور عیدانه ی درس علوم دانش آموزان کلاس هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: Eydane Class 7.pdf حجم فایل: 1/66 مگابایت
مرور عیدانه ی درس علوم دانش آموزان کلاس هشتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: Eydane Class 8.pdf حجم فایل: 1/62 مگابایت
مرور عیدانه ی درس علوم دانش آموزان کلاس نهم
آپلود شده توسط: واحد در تاریخ 1397/12/27
فایل پیوست شده: Eydane Class 9.pdf حجم فایل: 256/00 کیلو بایت
برنامه ارزشیابی اسفند 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/20
فایل پیوست شده: ارزشیابی اسفند 97.jpg حجم فایل: 53/73 کیلو بایت
برنامه جلسه انجمن اولیاء و مربیان اسفند ماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/19
فایل پیوست شده: برنامه انجمن اولیا و مربیان اسفند.jpg حجم فایل: 92/56 کیلو بایت
جدول زمانبندی برگزاری کلاس های فوق برنامه ریاضی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/07
فایل پیوست شده: برنامه فوق برنامه ریاضی.jpg حجم فایل: 66/94 کیلو بایت
جدول زمانبندی المپیاد علوم و ریاضی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/02
فایل پیوست شده: جدول زمانبندی المپیاد علوم و ریاضی.jpg حجم فایل: 41/23 کیلو بایت
جدول برنامه اردوی نیمروزی شهربازی سرپوشیده هفت کهکشان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/12/02
فایل پیوست شده: برنامه اردو.jpg حجم فایل: 37/58 کیلو بایت
تقویم برگزاری المپیاد هوش خلاق ریاضی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/11/24
فایل پیوست شده: photo_۲۰۱۹-۰۲-۱۲_۱۹-۰۰-۳۸.jpg حجم فایل: 40/61 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/11/01
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول دی 97پایه اول .pdf حجم فایل: 271/28 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/11/01
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول دی 97پایه دوم .pdf حجم فایل: 273/68 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 پایه سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/11/01
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول دی 97پایه سوم.pdf حجم فایل: 274/75 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/11/01
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول دی 97پایه چهارم .pdf حجم فایل: 279/07 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت اول سال تحصیلی 98-97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/11/01
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول دی 97پایه پنجم .pdf حجم فایل: 278/63 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/11/01
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم اول 96 ششم.pdf حجم فایل: 235/60 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت اول سال تحصیلی 98-97 متوسطه متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/11/01
فایل پیوست شده: - اداره - برنامه امتحان ترم اول متوسطه دی96.docx حجم فایل: 76/18 کیلو بایت
برنامه جلسات انجمن اولیاء و مربیان آذر ماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/09/19
فایل پیوست شده: photo_2018-12-10_15-22-30.jpg حجم فایل: 71/23 کیلو بایت
برنامه جلسات انجمن اولیا و مربیان مهر 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: photo_2018-09-26_15-39-43.jpg حجم فایل: 69/63 کیلو بایت
لیست هزینه های جانبی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: لیست لوازم و هزینه های جانبی .pdf حجم فایل: 153/67 کیلو بایت
لیست کتب کمک آموزشی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: لیست کتب کمک اموزشی .pdf حجم فایل: 329/97 کیلو بایت
لیست آزمون های جامع دانش آموزان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/04
فایل پیوست شده: هزینه های آزمون سوفیا ().pdf حجم فایل: 133/70 کیلو بایت
تقویم روز شمار زبان انگلیسی سال تحصیلی 98-97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/07/03
فایل پیوست شده: تقویم کلاسیn.pdf حجم فایل: 49/90 کیلو بایت
لیست لوازم شخصی مقطع پیش دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/06/13
فایل پیوست شده: photo_2018-09-04_08-44-42.jpg حجم فایل: 111/44 کیلو بایت
لیست لوازم شخصی پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/06/13
فایل پیوست شده: photo_2018-09-04_08-44-47.jpg حجم فایل: 90/43 کیلو بایت
دعوت نامه جشن شکوفه ها - سال تحصیلی 98-97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/06/13
فایل پیوست شده: دعوت نامه.pdf حجم فایل: 278/63 کیلو بایت
سرویس سال تحصیلی 98-97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/05/21
فایل پیوست شده: photo_2018-08-12_13-30-11.jpg حجم فایل: 118/01 کیلو بایت
روزشمار و برنامه کلاسی ترم دوم فوق برنامه و زبان در تابستان 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/05/10
فایل پیوست شده: برنامه فوق برنامه و زبان ترم 2تابستان 97.pdf حجم فایل: 313/92 کیلو بایت
برنامه برگزاری کلاس بسکتبال -تابستان ۹۷
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/03/31
فایل پیوست شده: برنامه بسکتبال .jpg حجم فایل: 38/48 کیلو بایت
فرم اصلاحیه کلاس های زبان و فوق برنامه تابستان 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/03/31
فایل پیوست شده: photo_2018-06-20_14-12-41.jpg حجم فایل: 104/04 کیلو بایت
لیست رانندگان و شماره تماس آنها با مسیرهای مربوطه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/03/31
فایل پیوست شده: برنامه سرویس تابستان 97.jpg حجم فایل: 30/96 کیلو بایت
برنامه جلسه انجمن اولیا اردیبهشت ماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/24
فایل پیوست شده: جلسه انجمن اولیاء و مربیان اردیبهشت.pdf حجم فایل: 203/75 کیلو بایت
عملکرد ریاضیات کانگورو فروردین ماه 97
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/24
فایل پیوست شده: 5 farvardin a.pdf حجم فایل: 184/97 کیلو بایت
برنامه امتحانی پایه ششم 97-96
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/16
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم دوم ششم.pdf حجم فایل: 228/42 کیلو بایت
برنامه امتحانی مقطع متوسطه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/16
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم دوم متوسطه .pdf حجم فایل: 298/65 کیلو بایت
اصلاحیه برنامه امتحانی پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/02/16
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه چهارم و پنجم.pdf حجم فایل: 293/25 کیلو بایت
برنامه ارزشیابی پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/01/29
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه اول.pdf حجم فایل: 279/41 کیلو بایت
برنامه ارزشیابی اردیبشت پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/01/29
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه دوم.pdf حجم فایل: 419/72 کیلو بایت
ارزشیابی اردیبهشت ماه پایه سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/01/29
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه سوم.pdf حجم فایل: 420/99 کیلو بایت
ارزشیابی پایه چهارم و پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1397/01/29
فایل پیوست شده: برنامه ارزشیابی پایان ترم اردیبهشت پایه چهارم و پنجم.pdf حجم فایل: 291/60 کیلو بایت
تکالیف نوروزی پیش دبستان
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی پیش دبستان.pdf حجم فایل: 1/07 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی اول .pdf حجم فایل: 433/11 کیلو بایت
تکلیف نوروزی پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی دومpdf.pdf حجم فایل: 1/92 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه سوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی سوم.pdf حجم فایل: 1/30 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه چهارم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی چهارم .pdf حجم فایل: 2/53 مگابایت
تکلیف نوروزی پنجم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی پنجم.pdf حجم فایل: 2/40 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروزی ششم.pdf حجم فایل: 2/10 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه هفتم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/12/28
فایل پیوست شده: تکلیف نوروز هفتم.pdf حجم فایل: 2/29 مگابایت
رتبه های برتر آزمون کشوری 96/10/29واحد خبر
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/11/03
فایل پیوست شده: رتبه های برتر آزمون کشوری .pdf حجم فایل: 107/67 کیلو بایت
گزارش درس هنر در فصل پاییز در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
آپلود شده توسط: واحدخبر در تاریخ 1396/11/01
فایل پیوست شده: هداف کلی درس1.pdf حجم فایل: 144/67 کیلو بایت
گزارش مطالب ارائه شده در کلاس مهارت های زندگی در فصل پاییز
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/11/01
فایل پیوست شده: مهارتهای زندگی.pdf حجم فایل: 138/42 کیلو بایت
برنامه امتحانی میاندوره ای خوشنویسی1396
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/25
فایل پیوست شده: برنامه امتحانات سراسری میاندوره ای 1396.pdf حجم فایل: 144/63 کیلو بایت
پاسخگویی به سوالات دینی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/19
فایل پیوست شده: ملی.pdf حجم فایل: 77/21 کیلو بایت
برنامه امتحانی پایه چهارم دی ماه 1396
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/19
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول 96پایه چهارم .pdf حجم فایل: 265/37 کیلو بایت
برنامه امتحانی پایه پنجم دی ماه 1396
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/19
فایل پیوست شده: برنامه نوبت اول 96پایه پنجم اصلاح .pdf حجم فایل: 265/39 کیلو بایت
جلسات انجمن اولیا دی ماه
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/17
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان 18دی.pdf حجم فایل: 199/91 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اول پایه ششم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/10/04
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم اول 96 ششم.pdf حجم فایل: 228/81 کیلو بایت
برنامه برگزاری جلسه انجمن اولیاء ومربیان پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/09/29
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان.pdf حجم فایل: 21/29 کیلو بایت
برنامه امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 97-96 - مقطع متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/09/29
فایل پیوست شده: برنامه امتحان ترم اول متوسطه دی96.pdf حجم فایل: 49/37 کیلو بایت
برنامه زمان بندی شده آزمون هماهنگ پایه ششم – سال تحصیلی 96-95
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/26
فایل پیوست شده: برنامه زمان بندی شده آزمون هماهنگ پایه ششم – سال تحصیلی 96-95.pdf حجم فایل: 290/25 کیلو بایت
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/23
فایل پیوست شده: برنامه جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه اول.pdf حجم فایل: 1/17 مگابایت
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه ششم و مقطع متوسطه دوره اول
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/23
فایل پیوست شده: برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - مقطع متوسطه دوره اول و پایه ششم.pdf حجم فایل: 512/59 کیلو بایت
برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه دوم
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/23
فایل پیوست شده: برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان - پایه دوم - Copy.pdf حجم فایل: 1/17 مگابایت
برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان - اردیبهشت 96
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/18
فایل پیوست شده: جلسات انجمن اولیا ومربیان.pdf حجم فایل: 187/65 کیلو بایت
برنامه امتحانی نوبت دوم سال تحصیلی 96-95 - مقطع ابتدایی
آپلود شده توسط: واحد خبر در تاریخ 1396/02/16
فایل پیوست شده: برنامه هماهنگ مرور دروس پایان ترم مقطع ابتدایی-96-95 .pdf حجم فایل: 148/42 کیلو بایت
برنامه امتحانی ترم دوم سال تحصیلی 96-95مقطع متوسطه دوره اول