پایه: کلاس:
روزهای هفته 8 9 10 11 12 13 14
شنبه
08:00 تا 09:25
زبان
 
09:35 تا 11:00
کار و فناوری
 
11:10 تا 12:25
آمادگی دفاعی
 
12:35 تا 13:15
آمادگی دفاعی
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
                     
یکشنبه
08:00 تا 09:25
فرهنگ و هنر
 
09:35 تا 11:00
آموزش قرآن
 
11:10 تا 12:25
فارسی
 
12:35 تا 13:15
فارسی
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
                     
دوشنبه
08:00 تا 09:25
عربی
 
09:35 تا 11:00
ریاضی
 
11:10 تا 12:25
علوم تجربی
 
12:35 تا 13:15
علوم تجربی
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
                     
سه شنبه
08:00 تا 09:25
پیام های آسمان
       
09:50 تا 11:00
ورزش
 
11:10 تا 12:25
مطالعات اجتماعی
12:25 تا 13:15
مطالعات اجتماعی
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
                     
چهارشنبه
08:00 تا 09:25
علوم تجربی
 
09:35 تا 11:00
فارسی
 
11:10 تا 12:25
ریاضی
 
12:35 تا 13:15
ریاضی
13:15 تا 14:00
زبان انگلیسی
                     
پنج شنبه                                                                                                                                                                        
جمعه