پایه: کلاس:
روزهای هفته 7 8 9 10 11 12 13
شنبه                      
07:55 تا 08:50
فارسی خوانداری
 
09:00 تا 09:50
فارسی نوشتاری
 
10:00 تا 10:50
ریاضی
 
11:00 تا 11:50
زبان انگلیسی
 
12:00 تا 12:45
علوم تجربی
12:45 تا 13:30
قرآن
         
یکشنبه                      
07:55 تا 08:50
فارسی خوانداری
 
09:00 تا 09:50
فارسی نوشتاری
 
10:00 تا 10:50
ریاضی
 
11:00 تا 11:50
زبان انگلیسی
 
12:00 تا 12:45
علوم تجربی
12:45 تا 13:30
حل تمرین کتب کمک آموزشی
         
دوشنبه                      
07:55 تا 08:50
ریاضیات کانگورو
 
09:00 تا 09:50
مهارت های زندگی
 
10:00 تا 10:50
نقاشی
 
11:00 تا 11:50
زبان انگلیسی
 
12:00 تا 12:45
ورزش
12:45 تا 13:30
ورزش
         
سه شنبه                      
07:55 تا 08:50
فارسی خوانداری
 
09:00 تا 09:50
فارسی نوشتاری
 
10:00 تا 10:50
فارسی نوشتاری
 
11:00 تا 11:50
زبان انگلیسی
 
12:00 تا 12:45
علوم تجربی
                           
چهارشنبه                      
07:55 تا 08:50
فارسی خوانداری
 
09:00 تا 09:50
فارسی نوشتاری
 
10:00 تا 10:50
ریاضی
 
11:00 تا 11:50
زبان انگلیسی
 
12:00 تا 12:45
ریاضی
12:45 تا 13:30
فارسی
         
پنج شنبه                                                                                                                                                                        
جمعه