نام: سمانه
نام خانوادگی: بابایی
سمت: معاون مالی
نام: زهرا
نام خانوادگی: جهانمیرازیی
سمت: مدیر
نام: سمیه
نام خانوادگی: خلج بابایی
سمت: حسابدار
نام: محدثه
نام خانوادگی: سیفی
سمت: سایر پرسنل
نام: ناهید
نام خانوادگی: شیدایی
سمت: مدیر اجرایی
نام: حمید
نام خانوادگی: صمیمی
سمت: خدمات
نام: مریم
نام خانوادگی: عابدی
سمت: مدیر آموزش
نام: مریم
نام خانوادگی: علیوردیلو
سمت: سایر پرسنل
نام: سیده نسیبه
نام خانوادگی: محتشمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهزاد
نام خانوادگی: محتشمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: شکوفه
نام خانوادگی: میرزایی
سمت: سایر پرسنل
نام: وحیده
نام خانوادگی: نعمتی
سمت: معاون اجرایی
نام: مریم
نام خانوادگی: نوری
سمت: خدمات
نام: بهاره
نام خانوادگی: کرمی
سمت: سایر پرسنل
نام: سمیه
نام خانوادگی: کریمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه