نام: معصومه
نام خانوادگی: احسانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سمانه
نام خانوادگی: بابایی
سمت: معاون
نام: مریم
نام خانوادگی: بیگلری
سمت: معاون
نام: فرشته
نام خانوادگی: فاتح
سمت: معاون
نام: نجمه
نام خانوادگی: فرهنگ
تحصیلات: اخذ مدرک کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساعت های حضور در مدرسه
نام: نجما
نام خانوادگی: مقدری
سمت: مدیر اموزش
نام: زهرا
نام خانوادگی: هادیان
سمت: معاون